Blaguss Flotte

VÁS
DOPRAVÍ
ĎALEJ.

VOP - Všeobecné obchodné podmienky

Nižšie nájdete aktuálne VOP spoločnosti  Blaguss Slovakia s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A PREPRAVNÉ PODMIENKY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY PRE PODNIKATEĽOV („VOP“)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A PREPRAVNÉ PODMIENKY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY PRE PODNIKATEĽOV („VOP“)

1. Dopravca a Zákazník (nepodnikateľ):
1. Tieto VOP boli vydané dopravnou spoločnosťou Blaguss Slovakia s.r.o., IČO: 35 796 251, sídlom: Pribilinská 10, Bratislava - mestská časť Rača 831 04, SR, zápis v OR OS BA I, Sro/22509/B („Dopravca“).
2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody  medzi Dopravcom a zákazníkom o príležitostnej preprave osôb, t.j. jednorazovej zmluvnej preprave dohodnutej skupiny cestujúcich („Cestujúci“), s dohodnutým dopravným prostriedkom („Autobus“), po dohodnutej trase, dobe prepravy a s dohodnutými zastávkami („Zmluva“).
3. Zákazník sa považuje pre účely Zmluvy za podnikateľa, ktorý sa pred jej uzavretím zaväzuje Dopravcovi oznámiť všetky svoje identifikačné údaje („Zákazník“).

2. Nezáväzná ponuka, Objednávka a Potvrdenie zákazky:
1. Uzavretiu Zmluvy medzi Dopravcom a Zákazníkom predchádza elektronická (emailová) nezáväzná (cenová) ponuka Dopravcu („Nezáväzná ponuka“), ktorej prílohou sú aj tieto VOP. Po oboznámení sa s Nezáväznou ponukou zašle Zákazník Dopravcovi e-mailovú alebo písomnú objednávku („Objednávka“).
2. K uzavretiu Zmluvy však dôjde až následne po obdržaní Objednávky zaslaním e-mailového potvrdenia zákazky zo strany Dopravcu („Potvrdenie zákazky“), ktorej prílohou budú aj tieto VOP.
3. Potvrdením zákazky sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú pre Zákazníka, vrátane Cestujúcich, záväzné. Prípadné ustanovenia Objednávky, ktoré by vylučovali aplikáciu týchto VOP, sa v prípade Potvrdenia zákazky nepoužijú. Zákazník sa zaväzuje vopred oboznámiť Cestujúcich s obsahom týchto VOP.
4. Ak nebolo dohodnuté osobitne inak, tak za okamih uzavretia Zmluvy sa považuje odoslanie Potvrdenia zákazky na elektronickú prepravu na emailovú adresu, z ktorej bola odoslaná Objednávka. Elektronické potvrdenie doručenia Potvrdenia zákazky na uvedenú emailovú adresu Zákazníka nie je podmienkou uzavretia Zmluvy.

3. Obsah Zmluvy:
1. Minimálnymi obsahovými náležitosťami Zmluvy sú dohoda o čase pristavenia, ako aj mieste a čase odchodu a príchodu Autobusu na jednej strane a dohoda o odplate („Cena“) za predmetné služby Dopravcu na druhej strane. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, platby Ceny s účinkom splatenia dlhu sa môžu uskutočniť len priamo voči Dopravcovi, nie voči vodičovi Autobusu.
2. Vodiči Autobusu sú povinní dodržiavať predpísané prestávky počas vykonávanej prepravy osôb.

4. Zmeny Zmluvy:
1. Zákazník zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke. Akékoľvek zmeny dohodnutých podmienok Zmluvy je potrebné bezodkladne hlásiť Dopravcovi a nechať vopred odsúhlasiť Dopravcom.
2. V prípade zmeny v Zmluve dohodnutej trasy alebo doby prepravy z dôvodov na strane Zákazníka, alebo z dôvodov na strane Cestujúcich, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo ak existujú objektívne požiadavky súvisiace s aktuálnou dopravnou situáciou, má Dopravca právo vyúčtovať Zákazníkovi k dohodnutej Cene navyše náklady za naviac dohodnutým (náhradným) Autobusom najazdené kilometre.

5. Autobus:
1. Autobus môže byť maximálne obsadený v Zmluve dojednaným počtom cestujúcich. Zákazník je povinný po skončení prepravy potvrdiť Dopravcovi presný počet prepravených Cestujúcich, skutočný čas príjazdu do cieľovej zastávky, prípadné zmeny vopred dohodnutej trasy, atď.
2. Bez ohľadu na dohodnutý Autobus si Dopravca vyhradzuje právo nasadiť iný Autobus s vyšším počtom miest na sedenie, a/alebo použiť na vykonanie dojednanej prepravy Cestujúcich iných partnerov.

6. Platobné podmienky:
1. Ak nie je individuálne dohodnuté inak, celková Cena je splatná do 14 dní od vykonania v Zmluve dohodnutej prepravy osôb. K celkovej Cene bude Dopravca účtovať príslušnú sadzbu DPH, ibaže ide o niektorý z prípadov prenosu povinnosti platiť daň na Zákazníka, predovšetkým v prípadoch cezhraničných obchodov v rámci EÚ. Dopravca je oprávnený vyhotovovať pre Zákazníka elektronickú faktúru, za ktorú sa považuje e-mail s prílohou vo formáte .pdf. Dopravca i Zákazník vyhlasujú, že spôsob elektronickej výmeny údajov zabezpečuje vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry.
2. Podmienkou začatia výkonu prepravy osôb môže byť aj úhrada zálohy na Cenu  uvedenú Dopravcom v Nezáväznej ponuke („Záloha“).

7. Storno poplatok/odškodnenie:
1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak uhradí Dopravcovi dovtedy vzniknuté náklady, minimálne však manipulačný poplatok vo výške 20,-Eur, plus ak zaplatí Dopravcovi ďalej uvedený Storno poplatok. V prípade, ak Zákazník odstúpi od Zmluvy za ďalej uvedených podmienok, je okrem vyššie uvedeného manipulačného poplatku povinný zaplatiť Dopravcovi aj nižšie uvedené odstupné („Storno poplatok“), ak toto odstúpenie od Zmluvy oznámi e-mailom alebo písomne, že toto právo využíva a zaplatí nižšie uvedený Storno poplatok  („Oznámenie“):
(i) Oznámenie je doručené Dopravcovi medzi 21. až 15. pracovným dňom pred prvým dňom dohodnutej  prepravy – 10% Storno poplatok z (celkovej) Ceny,
(ii) Oznámenie je doručené Dopravcovi medzi 14. až 8. pracovným dňom pred prvým dňom dohodnutej prepravy - 40 % Storno poplatok z (celkovej) Ceny,
(iii) Oznámenie je doručené Dopravcovi medzi 7. až 1. pracovným dňom pred prvým dňom dohodnutej prepravy - 70 % Storno poplatok z (celkovej) Ceny,
(iv) Oznámenie je doručené Dopravcovi v prvý deň dohodnutej prepravy, alebo v nedeľu alebo štátny sviatok, ktorý tomuto prvému dňu dohodnutej prepravy predchádza - 90 % Storno poplatok z (celkovej) Ceny.
2. Storno poplatky sa uplatnia aj v prípade, ak v uvedených termínoch pred začatím dopravy bude Zákazník požadovať od Dopravcu zmenu dohodnutých podmienok dopravy.
3. V prípade, že sa dohodnutá preprava neskutoční z dôvodov na strane Zákazníka, alebo z dôvodov neležiacich na strane Dopravcu (napr. Cestujúci sa v prvý deň dohodnutej prepravy nedostavia na dohodnuté miesto nástupu, angl. „No Show“, apod.), je Zákazník povinný odškodniť Dopravcu vo výške 100 % (celkovej) Ceny.
4. Dopravca má právo jednostranne si započítať svoju pohľadávku (na zaplatenie Storno poplatku/ odškodnenia za nezrealizovanú prepravu) voči pohľadávke Zákazníka na vrátenie zaplatenej Zálohy.

8. Batožina Cestujúcich:
1. Každý Cestujúci si môže na vlastnú zodpovednosť vziať so sebou do Autobusu a ponechať si pri sebe pod svojím dohľadom bezplatne (príručnú) batožinu, ktorú môže ľahko umiestniť vo svojom priestore bez toho, aby obťažoval spolucestujúcich.
2. Každá batožina musí byť zabalená a uzavretá tak, aby bol jej obsah chránený pred stratou, poškodením alebo zničením. Na batožine musí byť uvedené meno a adresa Cestujúceho.
3. Nebezpečné, objemné alebo iné neobvyklé predmety batožiny môžu byť z prepravy vylúčené. Batožinu Dopravca prevezme v závislosti od kapacitných možností Autobusu a jeho na to určeného úložného priestoru. Cestujúci je povinný skontrolovať, či je jeho batožina naložená v Autobuse. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá sa stratí po vyložení z Autobusu. Dopravca nezodpovedná ani v prípade, že batožina zostane v Autobuse cez noc alebo sa zabudne.
4. Dopravca zodpovedá za stratu, zmenšenie alebo poškodenie prepravovanej batožiny počas dohodnutej prepravy osôb v súlade s platnými predpismi o preprave osôb, najmä v súlade s ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka.
5. V prípade zodpovednosti Dopravcu za škodu na batožine Cestujúceho sa nahrádza škoda do výšky preukázanej škody, najviac však do výšky 55,-Eur za kus batožiny. Dopravca nezodpovedá za chybne zabalenú, poškodenú alebo neuzamknutú batožinu alebo za peniaze a cennosti.

9. Preprava bicyklov/zvierat v Autobuse:
1. V prípade prepravy bicyklov v prívese Autobusu na bicykle Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicyklov, ku ktorému dôjde počas prepravy alebo počas nakladania a/alebo vykladania.
2. Zvieratá, ktoré možno prepravovať bez ohrozenia alebo obťažovania ostatných Cestujúcich a vodiča, možno prepravovať so súhlasom vodiča Autobusu alebo sprievodcu.

10. Zodpovednosť Dopravcu:
1. V prípade nedodržania podmienok Zmluvy, má Zákazník právo na okamžité odstránenie týchto nedostatkov. Inak má právo nedostatky reklamovať písomne na adrese sídla Dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia dopravy, inak práva Objednávateľa zaniknú. Dopravca je povinný reklamáciu vybaviť ihneď a ak to nie je možné v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
2. Dopravca  nezodpovedá Zákazníkovi za škodu, ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, najmä ak nastanú akékoľvek nepredvídateľné technické poruchy Autobusu, defekty, zrážky so zverou, prehryzené káble, vadné pohonné hmoty či iné látky a veci potrebné na jazdu s Autobusom, nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, dopravné obmedzenia, prekážky v zjazdnosti, zápchy, uzávierky ciest, zvýšená premávka či vyťaženosť ciest, vrátane cestných kontrol, nezavinenej účasti na dopravných nehodách, Cestujúci, ktorí v dôsledku svojho omeškania na dohodnutých/oznámených miestach odjazdu/medzi zastávkach nestihli nastúpiť do Autobusu, Cestujúci, ktorí v dôsledku chýbajúcich osobných dokladov (napr. platný cestovný pas, cestovné vízum, apod.) nemohli nastúpiť do Autobusu, alebo iné mimoriadne udalosti, napr. v dôsledku podozrenia alebo naplnenia ktorejkoľvek skutkovej podstaty trestného činu alebo priestupku, vandalizmu, podpaľačstva, alebo inej protispoločenskej alebo protizákonnej činnosti tretích osôb („Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“).
3. Ak nastane niektorá z Okolností vylučujúcich zodpovednosť, zaväzuje sa Dopravca po vykonaní neodkladných alebo iných nevyhnutných úkonov, napr. po privolaní rýchlej zdravotníckej pomoci, polície, apod., bez zbytočného odkladu nahlásiť ich vznik Zákazníkovi.
4. Dopravca pri uzavretí Zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojich zmluvných/zákonných povinností nepredvídal vznik škody vyšší ako 20% celkovej Ceny.

11. Zodpovednosť Objednávateľa:
Ak Cestujúci zašpiní alebo poškodí Autobus alebo jeho vybavenie, je Zákazník povinný uhradiť náklady na čistenie alebo opravu, ako aj všetky súvisiace škody a ušlý zisk Dopravcu z dôvodu nemožnosť používať Autobus na podnikanie.

12. Zmeny VOP
Dopravca má právo jednostranne zmeniť tieto VOP, pričom ak Zákazník v lehote 7 dní od ich obdržania s nimi nevyjadrí svoj nesúhlas, platí, že so zmenenými VOP súhlasí.

13. Mlčanlivosť, Jazyk:
1. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy, pričom táto povinnosť trvá neobmedzene bez ohľadu na trvanie Zmluvy.
2. Tieto OP sú vyhotovené v slovenskej, nemeckej anglickej verzii. V prípade rozporu medzi slovenskou a inou jazykovou verziou má prednosť slovenská verzia. V prípade rozporu medzi nemeckou a anglickou verziou má prednosť nemecká verzia.

14. Salvátorská klazula:
Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy alebo VOP neplatné/neúčinné, nebude to mať vplyv na ich ostatné ustanovenia. Dopravca a Zákazník sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najlepšie zodpovedať príslušnej úprave vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

15. Osobné údaje:
1. V súvislosti s všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) Dopravca oznamuje Zákazníkovi, že prijal Pravidlá ochrany súkromia našej spoločnosti, ktoré nájde na jeho webovej stránke www.blaguss.sk.
2. Ak to bude na účel plnenia Zmluvy z pohľadu GDPR potrebné, Zákazník uzavrie s Dopravcom podľa čl. 28 ods. 3 GDPR zmluvu o spracúvaní osobných údajov v znení predloženom Dopravcom s tým, že jej predmetom bude poverenie Dopravcu ako sprostredkovateľa Objednávateľom ako prevádzkovateľom na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb, a to najmä v rozsahu údajov týkajúcich sa skupiny Cestujúcich a ich sprievodcu na jednej strane a vodičov Dopravcu na druhej strane. 

16. Záverečné ustanovenia:
Na Zmluvu sa prednostne použijú ustanovenia slovenského Obchodného zákonníka (dohoda podľa § 262 ods. 1 a 2 v spojení s §261 ods. 9) a ostatných slovenských právnych predpisov. Akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešené dohodou. V prípade nevyriešených sporov, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Dopravca je oprávnený alternatívne podať návrh na začatie konanie aj pred všeobecnými súdmi SR. Pre spory s medzinárodným prvkom pred všeobecným súdom sa Dopravca a Zákazník dohodli na právomoci súdu, ktorého miestna príslušnosť bude primárne určená podľa sídla Dopravcu na území Slovenskej republiky.

Tieto VOP sú účinné od 01.11.2022, a nahrádzajú v celom rozsahu predchádzajúce OP účinné od 01.09.2018.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A PREPRAVNÉ PODMIENKY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY PRE NEPODNIKATEĽOV („VOP“)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A PREPRAVNÉ PODMIENKY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY PRE NEPODNIKATEĽOV („VOP“)

1. Dopravca a Zákazník (nepodnikateľ):
1. Tieto VOP boli vydané dopravnou spoločnosťou Blaguss Slovakia s.r.o., IČO: 35 796 251, sídlom: Pribilinská 10, Bratislava - mestská časť Rača 831 04, SR, zápis v OR OS BA I, Sro/22509/B („Dopravca“). 
2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody  medzi Dopravcom a zákazníkom o príležitostnej preprave osôb, t.j. jednorazovej zmluvnej preprave dohodnutej skupiny cestujúcich („Cestujúci“), s dohodnutým dopravným prostriedkom („Autobus“), po dohodnutej trase, dobe prepravy a s dohodnutými zastávkami („Zmluva“). 
3. Zákazník sa považuje pre účely Zmluvy za nepodnikateľa, ktorý sa pred jej uzavretím zaväzuje Dopravcovi oznámiť všetky svoje identifikačné údaje („Zákazník“).

2. Nezáväzná ponuka, Objednávka a Potvrdenie zákazky:
1. Uzavretiu Zmluvy medzi Dopravcom a Zákazníkom predchádza elektronická (emailová) nezáväzná (cenová) ponuka Dopravcu („Nezáväzná ponuka“), ktorej prílohou sú aj tieto VOP. Po oboznámení sa s Nezáväznou ponukou zašle Zákazník Dopravcovi e-mailovú alebo písomnú objednávku („Objednávka“). 
2. K uzavretiu Zmluvy však dôjde až následne po obdržaní Objednávky zaslaním e-mailového potvrdenia zákazky zo strany Dopravcu („Potvrdenie zákazky“), ktorej prílohou budú aj tieto VOP. 
3. Potvrdením zákazky sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú pre Zákazníka, vrátane Cestujúcich, záväzné. Prípadné ustanovenia Objednávky, ktoré by vylučovali aplikáciu týchto VOP, sa v prípade Potvrdenia zákazky nepoužijú. Zákazník sa zaväzuje vopred oboznámiť Cestujúcich s obsahom týchto VOP.
4. Ak nebolo dohodnuté osobitne inak, tak za okamih uzavretia Zmluvy sa považuje odoslanie Potvrdenia zákazky na elektronickú prepravu na emailovú adresu, z ktorej bola odoslaná Objednávka. Elektronické potvrdenie doručenia Potvrdenia zákazky na uvedenú emailovú adresu Zákazníka nie je podmienkou uzavretia Zmluvy.

3. Obsah Zmluvy:
1. Minimálnymi obsahovými náležitosťami Zmluvy sú dohoda o čase pristavenia, ako aj mieste a čase odchodu a príchodu Autobusu na jednej strane a dohoda o odplate („Cena“) za predmetné služby Dopravcu na druhej strane. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, platby Ceny s účinkom splatenia dlhu sa môžu uskutočniť len priamo voči Dopravcovi, nie voči vodičovi Autobusu.
2. Vodiči Autobusu sú povinní dodržiavať predpísané prestávky počas vykonávanej prepravy osôb.

4. Zmeny Zmluvy:
1. Zákazník zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke. Akékoľvek zmeny dohodnutých podmienok Zmluvy je potrebné bezodkladne hlásiť Dopravcovi a nechať vopred odsúhlasiť Dopravcom. 
2. V prípade zmeny v Zmluve dohodnutej trasy alebo doby prepravy z dôvodov na strane Zákazníka, alebo z dôvodov na strane Cestujúcich, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo ak existujú objektívne požiadavky súvisiace s aktuálnou dopravnou situáciou, má Dopravca právo vyúčtovať Zákazníkovi k dohodnutej Cene navyše náklady za naviac dohodnutým (náhradným) Autobusom najazdené kilometre.

5. Autobus:
1. Autobus môže byť maximálne obsadený v Zmluve dojednaným počtom cestujúcich. Zákazník je povinný po skončení prepravy potvrdiť Dopravcovi presný počet prepravených Cestujúcich, skutočný čas príjazdu do cieľovej zastávky, prípadné zmeny vopred dohodnutej trasy, atď.
2. Bez ohľadu na dohodnutý Autobus si Dopravca vyhradzuje právo nasadiť iný Autobus s vyšším počtom miest na sedenie, a/alebo použiť na vykonanie dojednanej prepravy Cestujúcich iných partnerov.

6. Platobné podmienky:
1. Ak nie je individuálne dohodnuté inak, celková Cena je splatná do 14 dní od vykonania v Zmluve dohodnutej prepravy osôb. K celkovej Cene bude Dopravca účtovať príslušnú sadzbu DPH. Dopravca je oprávnený vyhotovovať pre Zákazníka elektronickú faktúru, za ktorú sa považuje e-mail s prílohou vo formáte .pdf. Dopravca i Zákazník vyhlasujú, že spôsob elektronickej výmeny údajov zabezpečuje vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry.
2. Podmienkou začatia výkonu prepravy osôb môže byť aj úhrada zálohy na Cenu  uvedenú Dopravcom v Nezáväznej ponuke („Záloha“).

7. Storno poplatok/odškodnenie:
1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak uhradí Dopravcovi dovtedy vzniknuté náklady, minimálne však manipulačný poplatok vo výške 20,-Eur, plus ak zaplatí Dopravcovi ďalej uvedený Storno poplatok. V prípade, ak Zákazník odstúpi od Zmluvy za ďalej uvedených podmienok, je okrem vyššie uvedeného manipulačného poplatku povinný zaplatiť Dopravcovi aj nižšie uvedené odstupné („Storno poplatok“), ak toto odstúpenie od Zmluvy oznámi e-mailom alebo písomne, že toto právo využíva a zaplatí nižšie uvedený Storno poplatok  („Oznámenie“): 
(i) Oznámenie je doručené Dopravcovi medzi 21. až 15. pracovným dňom pred prvým dňom dohodnutej  prepravy – 10% Storno poplatok z (celkovej) Ceny, 
(ii) Oznámenie je doručené Dopravcovi medzi 14. až 8. pracovným dňom pred prvým dňom dohodnutej prepravy - 40 % Storno poplatok z (celkovej) Ceny, 
(iii) Oznámenie je doručené Dopravcovi medzi 7. až 1. pracovným dňom pred prvým dňom dohodnutej prepravy - 70 % Storno poplatok z (celkovej) Ceny, 
(iv) Oznámenie je doručené Dopravcovi v prvý deň dohodnutej prepravy, alebo v nedeľu alebo štátny sviatok, ktorý tomuto prvému dňu dohodnutej prepravy predchádza - 90 % Storno poplatok z (celkovej) Ceny.
2. Storno poplatky sa uplatnia aj v prípade, ak v uvedených termínoch pred začatím dopravy bude Zákazník požadovať od Dopravcu zmenu dohodnutých podmienok dopravy. 
3. V prípade, že sa dohodnutá preprava neskutoční z dôvodov na strane Zákazníka, alebo z dôvodov neležiacich na strane Dopravcu (napr. Cestujúci sa v prvý deň dohodnutej prepravy nedostavia na dohodnuté miesto nástupu, angl. „No Show“, apod.), je Zákazník povinný odškodniť Dopravcu vo výške 100 % (celkovej) Ceny.
4. Dopravca má právo jednostranne si započítať svoju pohľadávku (na zaplatenie Storno poplatku/ odškodnenia za nezrealizovanú prepravu) voči pohľadávke Zákazníka na vrátenie zaplatenej Zálohy. 

8. Batožina Cestujúcich:
1. Každý Cestujúci si môže na vlastnú zodpovednosť vziať so sebou do Autobusu a ponechať si pri sebe pod svojím dohľadom bezplatne (príručnú) batožinu, ktorú môže ľahko umiestniť vo svojom priestore bez toho, aby obťažoval spolucestujúcich.
2. Každá batožina musí byť zabalená a uzavretá tak, aby bol jej obsah chránený pred stratou, poškodením alebo zničením. Na batožine musí byť uvedené meno a adresa Cestujúceho.
3. Nebezpečné, objemné alebo iné neobvyklé predmety batožiny môžu byť z prepravy vylúčené. Batožinu Dopravca prevezme v závislosti od kapacitných možností Autobusu a jeho na to určeného úložného priestoru. Cestujúci je povinný skontrolovať, či je jeho batožina naložená v Autobuse. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá sa stratí po vyložení z Autobusu. Dopravca nezodpovedná ani v prípade, že batožina zostane v Autobuse cez noc alebo sa zabudne.
4. Dopravca zodpovedá za stratu, zmenšenie alebo poškodenie prepravovanej batožiny počas dohodnutej prepravy osôb v súlade s platnými predpismi o preprave osôb, najmä v súlade s ustanoveniami slovenského Občianskeho zákonníka o Zmluve o preprave osôb a ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka.
5. V prípade zodpovednosti Dopravcu za škodu na batožine Cestujúceho sa nahrádza škoda do výšky preukázanej škody, najviac však do výšky 55,-Eur za kus batožiny. Dopravca nezodpovedá za chybne zabalenú, poškodenú alebo neuzamknutú batožinu alebo za peniaze a cennosti.

9. Preprava bicyklov/zvierat v Autobuse:
1. V prípade prepravy bicyklov v prívese Autobusu na bicykle Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicyklov, ku ktorému dôjde počas prepravy alebo počas nakladania a/alebo vykladania. 
2. Zvieratá, ktoré možno prepravovať bez ohrozenia alebo obťažovania ostatných Cestujúcich a vodiča, možno prepravovať so súhlasom vodiča Autobusu alebo sprievodcu.

10. Zodpovednosť Dopravcu:
1. V prípade nedodržania podmienok Zmluvy, má Zákazník právo na okamžité odstránenie týchto nedostatkov. Inak má právo nedostatky reklamovať písomne na adrese sídla Dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia dopravy, inak práva Objednávateľa zaniknú. Dopravca je povinný reklamáciu vybaviť ihneď a ak to nie je možné v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
2. Dopravca  nezodpovedá Zákazníkovi za škodu, ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, najmä ak nastanú akékoľvek nepredvídateľné technické poruchy Autobusu, defekty, zrážky so zverou, prehryzené káble, vadné pohonné hmoty či iné látky a veci potrebné na jazdu s Autobusom, nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, dopravné obmedzenia, prekážky v zjazdnosti, zápchy, uzávierky ciest, zvýšená premávka či vyťaženosť ciest, vrátane cestných kontrol, nezavinenej účasti na dopravných nehodách, Cestujúci, ktorí v dôsledku svojho omeškania na dohodnutých/oznámených miestach odjazdu/medzi zastávkach nestihli nastúpiť do Autobusu, Cestujúci, ktorí v dôsledku chýbajúcich osobných dokladov (napr. platný cestovný pas, cestovné vízum, apod.) nemohli nastúpiť do Autobusu, alebo iné mimoriadne udalosti, napr. v dôsledku podozrenia alebo naplnenia ktorejkoľvek skutkovej podstaty trestného činu alebo priestupku, vandalizmu, podpaľačstva, alebo inej protispoločenskej alebo protizákonnej činnosti tretích osôb („Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“).
3. Ak nastane niektorá z Okolností vylučujúcich zodpovednosť, zaväzuje sa Dopravca po vykonaní neodkladných alebo iných nevyhnutných úkonov, napr. po privolaní rýchlej zdravotníckej pomoci, polície, apod., bez zbytočného odkladu nahlásiť ich vznik Zákazníkovi.

11. Zodpovednosť Objednávateľa:
Ak Cestujúci zašpiní alebo poškodí Autobus alebo jeho vybavenie, je Zákazník povinný uhradiť náklady na čistenie alebo opravu, ako aj všetky súvisiace škody a ušlý zisk Dopravcu z dôvodu nemožnosť používať Autobus na podnikanie.
   
12. Zmeny VOP:
Dopravca má právo jednostranne zmeniť tieto VOP, pričom ak Zákazník v lehote 7 dní od ich obdržania s nimi nevyjadrí svoj nesúhlas, platí, že so zmenenými VOP súhlasí.

13. Mlčanlivosť, Jazyk:
1. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy, pričom táto povinnosť trvá neobmedzene bez ohľadu na trvanie Zmluvy. 
2. Tieto OP sú vyhotovené v slovenskej, nemeckej anglickej verzii. V prípade rozporu medzi slovenskou a inou jazykovou verziou má prednosť slovenská verzia. V prípade rozporu medzi nemeckou a anglickou verziou má prednosť nemecká verzia.

14. Salvátorská klazula:
Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy alebo VOP neplatné/neúčinné, nebude to mať vplyv na ich ostatné ustanovenia. Dopravca a Zákazník sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najlepšie zodpovedať príslušnej úprave vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

15. Osobné údaje:
V súvislosti s všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) Dopravca oznamuje Zákazníkovi, že prijal Pravidlá ochrany súkromia našej spoločnosti, ktoré nájde na jeho webovej stránke www.blaguss.sk.

16. Záverečné ustanovenia:
Na Zmluvu sa prednostne použijú ustanovenia slovenského Občianskeho zákonníka o Zmluve o preprave osôb,  ustanovenia slovenského Obchodného zákonníka (dohoda podľa § 262 ods. 1 a 2 v spojení s §261 ods. 9) a ostatných slovenských právnych predpisov. Akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešené dohodou. V prípade nevyriešených sporov, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecnými súdmi SR. Pre spory s medzinárodným prvkom pred všeobecným súdom sa Dopravca a Zákazník dohodli na právomoci súdu, ktorého miestna príslušnosť bude primárne určená podľa sídla Dopravcu na území Slovenskej republiky. 

Tieto VOP sú účinné od 01.11.2022, a nahrádzajú v celom rozsahu predchádzajúce OP účinné od 01.09.2018.

Práva cestujúcich – autobusové linky – doprava Flixbus:

Zmierovací orgán pre spory medzi cestujúcimi autobusových dopravcov a dopravcom:
(podľa článku 28 nariadenia EÚ č. 181/2011): Podrobnosti pod: https://www.flixbus.sk/prava-cestujucich