Passagier vor einem Blaguss Bus

VÁS
DOPRAVÍ
ĎALEJ.

Ochrana údajov

Informácie poskytované dotknutým osobám,

podľa čl. a / alebo čl. 14 Nariadenia GDPR

 

Okruhy dotknutých osôb: Cestujúci MHD, zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa1
Prevádzkovateľ Blaguss Slovakia s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

 • Vydanie bezkontaktnej platobnej karty
   
 • Vymáhanie cestovného, pokuty a čierni pasažieri
   
 • Evidencia škodových udalostí
   
 • Evidencia cestujúcich, ktorí si uplatňujú zľavu
   
 • Evidencia cestujúcich, ktorí si uplatňujú reklamáciu
   
 • Žiadosti dotknutých osôb
   
 • Evidencia zmluvných partnerov
   
 • Kamerový monitoring


Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Marek Mička, IČO 54134242. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou je prednostne určená e-mailová adresa gdpr@blaguss.sk.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.
Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov ale nemôže byť príslušná zmluva uzatvorená.
Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
   
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba cestujúci ako fyzické osoby),
   
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
   
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
   
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
   
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
   
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby, s výnimkou evidencie zliav, nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.1táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Vydanie bezkontaktnej platobnej karty
Účel spracúvania osobných úda-jov a oprávnený záujem prevádzkovateľaSpracovanie osobných údajov cestujúcich ako fyzických osôb pre účely vytvorenia online konta používateľa (v prípade registrácie cez www.mhdrk.sk), uzatvárania zmlúv o preprave osôb s fyzickými osobami a vydania a zaregistrovania bezkontaktnej platobnej karty, dopravnej karty, čipovej karty dopravcu, kúpu cestovného lístka,
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Okruh dotknutých osôbDržitelia bezkontaktnej platobnej karty, cestujúci MHD
Zoznam osobných údajovmeno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu resp. u detí do 16 rokov veku rodný list, alebo číslo cestovného pasu alebo číslo preukazu poistenca a iných nevyhnutných údajov v zmysle tarify aktuálna fotografia tváre, číslo platobnej karty
Zoznam osobných údajovmeno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu resp. u detí do 16 rokov veku rodný list, alebo číslo cestovného pasu alebo číslo preukazu poistenca a iných nevyhnut-ných údajov v zmysle tarify aktuálna fotografia tváre, číslo platobnej karty
Zdroj osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol cestujúci ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Správa webovej aplikácieprevádzkovateľ webovej aplikácie
Právne službyadvokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Škodové udalosti
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaspracúvanie osobných údajov cestujúcich, ktorí poškodili autobus MHD a voči ktorým si prevádzkovateľ uplatňuje náhradu škody
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - teda podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 3
Okruh dotknutých osôbcestujúci, ktorí vystupujú voči prevádzkovateľovi ako dlžníci
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, titul, adresa, telef. a mailový kontakt
Zdroj osobných údajovcestujúci ako dlžník
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
nie súnie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb3 roky od spôsobenia škody

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Evidencia cestujúcich, ktorí si uplatňujú zľavu
Účel spracúvania osobných údajov a opráv-nený záujem prevádzkovateľaEvidencia cestujúcich ako zákazníkov ktorí si uplatňujú zľavu alebo nárok na bezplatnú prepravu na linkách MHD Ružomberok
Právny základ spracúvania osobných úda-jovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.
Okruh dotknutých osôbCestujúci MHD
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko
Zdroj osobných údajovZákazník ako fyzická osoba.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
nie súnie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
identifikačné údaje zákaznikaDoba neurčitá, resp. až do odvolania súhlasu.

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci, ktorí neuhradili cestovné

Okruh dotknutých osôb: cestujúci, ktorí neuhradili cestovné

Vymáhanie cestovného, pokuty a čierni pasažieri
Účel spracúvania osobných údajov a opráv-nený záujem prevádzkovateľaevidencia osobných údajov dlžníkov - vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady od cestujúcich, ktorí neuhradili cestovné - uvedení cestujúci
vystupujú voči prevádzkovateľovi v pozícii dlžníkov
Právny základ spracúvania osobných úda-jovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - Spracúvanie osobných údajov na základe zákona podľa § 14 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Okruh dotknutých osôbcestujúci, ktorí si nesplnili záväzok úhrady cestovného voči prevádzkovateľovi
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo preu-kazu totožnosti, cestovného pasu prípade iného dokladu totožnosti (na základe preukazu totožnosti, pasu alebo povolenia k pobytu cudzinca) a iné údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhray podľa § 14 ods. 2, v prípade neplnoletého aj osobné údaje v danom rozsahu zákonného zástupcu cestujúceho, resp. určeným preukazom pri overení nároku na osobitné cestovné.
Zdroj osobných údajovcestujúci, ktorí si nesplnili záväzok úhrady cestovného voči prevádzkovateľovi
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Správa infraštruktúry IT a servis HWzmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôbDoba spracúvania osobných údajov je limitovaná účelom ich spracúvania na dobu nevyhnutné na úplne vybavenie pokuty, najviac však po dobu 10 rokov. príslušný správny orgán je oprávnený prevádzkovateľovi v zmysle Z. 56/2012 Z.z. uložiť pokutu najneskôr do 3 rokov odo dňa porušenia povinnosti ako aj pre prípad súdneho sporu.

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Evidencia cestujúcich ktorí si uplatňujú reklamáciu
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia cestujúcich ktorí zaslali sťažnosti, podnety alebo si uplatňujú
reklamácie na poskytované služby prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Okruh dotknutých osôbZákazníci prevádzkovateľa ako FO.
Zoznam osobných údajovidentifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telef. a mailový kontakt
Zdroj osobných údajovZákazník prevádzkovateľa (cestujúci).
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Správa infraštruktúry IT a servis HWzmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
osobné údaje fyzických osôbDoba spracúvania osobných údajov je limitovaná účelom ich spracúvania na dobu nevyhnutné na úplne vybavenie reklamácie, najviac však po dobu 10 rokov. príslušný správny orgán je oprávnený prevádzkovateľovi v zmysle Z. 56/2012 Z.z. uložiť pokutu najneskôr do 3 rokov odo dňa porušenia povinnosti ako aj pre prípad súdneho sporu.

 

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, cestujúci MHD, potenciálni zákaz-níci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, cestujúci MHD, potenciálni zákaz-níci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov ap.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôbOsoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov.
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa, telefón, číslo OP, resp. iné údaje.
Zdroj osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol cestujúci ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Právne službyadvokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HWzmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
SúdyObčiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
všetky spracúvané údaje3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

 

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby) okrem zákazníkov.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôbZmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Zdroj osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Správa infraštruktúry IT a servis HWzmluvný dodávateľ služieb
Právne službyadvokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
informácie o obchodných prípadoch10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

 

Okruh dotknutých osôb: otvorený, osoby, ktoré vstúpili do monitorovaného priestoru

Okruh dotknutých osôb: otvorený, osoby, ktoré vstúpili do monitorovaného priestoru

Kamerový monitoring v objekte prevádzkovateľa prístupný iným spoločnostiam
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaOchrana zdravia cestujúcich, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku prevádzkovateľa alebo zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb v autobusoch alebo vo vonkajších a vnútorných priestoroch prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôbCestujúci v autobusoch alebo návštevníci priestoroch v ktorých sídli prevádzkovateľ
Zdroj osobných údajovzáznamy kamerového monitoringu
Zoznam osobných údajovobrazový záznam
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Právne službyadvokátske kancelárie
Spracovanie kamerových záznamov, riešenie problémovtechnický dodavateľ
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, policajný zbor SR a prokuratúra SRObčiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
všetky spracúvané údajeMax 72 hodín

 

DOTKNUTÉ OSOBY: NÁVŠTEVNÍCI WEBOVEJ STRÁNKY

DOTKNUTÉ OSOBY: NÁVŠTEVNÍCI WEBOVEJ STRÁNKY

Cookies umiestnené tretími stranami (analytika)

Poskytovateľ služby používa na svojej webovej stránke (www.blaguss.sk a jej podstránky) aj súbory cookie tretích strán zo služby Google Analytics. Používaním služby Google Analytics na štatistické účely zhromažďuje poskytovateľ služby informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Údaje sa používajú na účely rozvoja webovej stránky a zlepšovania používateľskej skúsenosti. Tieto cookies zostávajú aj v počítači alebo inom zariadení návštevníka používanom na prehliadanie, v jeho prehliadači, kým nevyprší ich platnosť, alebo kým ich návštevník nevymaže.