Gets
you
there.

Ochrana údajov

Informácie poskytované dotknutým osobám,

podľa čl. a / alebo čl. 14 Nariadenia GDPR

 

Okruhy dotknutých osôb: Cestujúci MHD, zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ Blaguss Slovakia s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

 • Vydanie bezkontaktnej platobnej karty
 • Vymáhanie cestovného, pokuty a čierni pasažieri
 • Evidencia škodových udalostí
 • Evidencia cestujúcich, ktorí si uplatňujú zľavu
 • Evidencia cestujúcich, ktorí si uplatňujú reklamáciu
 • Žiadosti dotknutých osôb
 • Evidencia zmluvných partnerov
 • Kamerový monitoring

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Marek Mička, IČO 36855642. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou je prednostne určená e-mailová adresa gdpr@blaguss.sk.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.
Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov ale nemôže byť príslušná zmluva uzatvorená.
Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba cestujúci ako fyzické osoby),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby, s výnimkou evidencie zliav, nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.
1táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Vydanie bezkontaktnej platobnej karty

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Spracovanie osobných údajov cestujúcich ako fyzických osôb pre účely vytvorenia online konta používateľa (v prípade registrácie cez www.mhdrk.sk), uzatvárania zmlúv o preprave osôb s fyzickými osobami a vydania a zaregistrovania bezkontakt-nej platobnej karty, dopravnej karty, čipovej karty dopravcu, kúpu cestovného lístka,
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Okruh dotknutých osôb Držitelia bezkontaktnej platobnej karty, cestujúci MHD
Zoznam osobných údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu resp. u detí do 16 rokov veku rodný list, alebo číslo cestovného pasu alebo číslo preukazu poistenca a iných nevyhnut-ných údajov v zmysle tarify aktuálna fotografia tváre, číslo platobnej karty
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol cestujúci ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Správa webovej aplikácie prevádzkovateľ webovej aplikácie
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spo-trebitelia)

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Škodové udalosti
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvanie osobných údajov cestujúcich, ktorí poškodili autobus MHD a voči ktorým si prevádzkovateľ uplatňuje náhradu škody
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - teda podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení ne-skorších predpisov, § 14 ods. 3
Okruh dotknutých osôb cestujúci, ktorí vystupujú voči prevádzkovateľovi ako dlžníci
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, titul, adresa, telef. a mailový kontakt
Zdroj osobných údajov cestujúci ako dlžník
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
nie sú nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky od spôsobenia škody

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Evidencia cestujúcich, ktorí si uplatňujú zľavu
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvanie osobných údajov cestujúcich, ktorí poškodili autobus MHD a voči ktorým si prevádzkovateľ uplatňuje náhradu škody
Právny základ spracúvania osobných úda-jov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - teda podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení ne-skorších predpisov, § 14 ods. 3
Okruh dotknutých osôb cestujúci, ktorí vystupujú voči prevádzkovateľovi ako dlžníci
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, titul, adresa, telef. a mailový kontakt
Zdroj osobných údajov cestujúci ako dlžník
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
nie sú nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
identifikačné údaje zákaznika Doba neurčitá, resp. až do odvolania súhlasu.

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci, ktorí neuhradili cestovné

Okruh dotknutých osôb: cestujúci, ktorí neuhradili cestovné

Vymáhanie cestovného, pokuty a čierni pasažieri
Účel spracúvania osobných údajov a opráv-nený záujem prevádzkovateľa evidencia osobných údajov dlžníkov - vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady od cestujúcich, ktorí neuhradili cestovné - uvedení cestujúci
vystupujú voči prevádzkovateľovi v pozícii dlžníkov
Právny základ spracúvania osobných úda-jov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevy-hnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - Spracúvanie osobných údajov na základe zákona podľa § 14 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Okruh dotknutých osôb cestujúci, ktorí si nesplnili záväzok úhrady cestovného voči prevádzkovate-ľovi
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo preu-kazu totožnosti, cestovného pasu prípade iného dokladu totožnosti (na zá-klade preukazu totožnosti, pasu alebo povolenia k pobytu cudzinca) a iné údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhray podľa § 14 ods. 2, v prípade neplnoletého aj osobné údaje v danom rozsahu zákon-ného zástupcu cestujúceho, resp. určeným preukazom pri overení nároku na osobitné cestovné.
Zdroj osobných údajov cestujúci, ktorí si nesplnili záväzok úhrady cestovného voči prevádzkovate-ľovi
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb Doba spracúvania osobných údajov je limitovaná účelom ich spracúvania na dobu nevyhnutné na úplne vybavenie pokuty, najviac však po dobu 10 rokov. príslušný správny orgán je oprávnený prevádzkovateľovi v zmysle Z. 56/2012 Z.z. uložiť pokutu najneskôr do 3 rokov odo dňa porušenia povinnosti ako aj pre prípad súdneho sporu.

 

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Okruh dotknutých osôb: cestujúci MHD

Evidencia cestujúcich ktorí si uplatňujú reklamáciu
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia cestujúcich ktorí zaslali sťažnosti, podnety alebo si uplatňujú
reklamácie na poskytované služby prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevy-hnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevy-hnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Okruh dotknutých osôb Zákazníci prevádzkovateľa ako FO.
Zoznam osobných údajov identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telef. a mailový kontakt
Zdroj osobných údajov Zákazník prevádzkovateľa (cestujúci).
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
osobné údaje fyzických osôb Doba spracúvania osobných údajov je limitovaná účelom ich spracúvania na dobu nevyhnutné na úplne vybavenie reklamácie, najviac však po dobu 10 rokov. príslušný správny orgán je oprávnený prevádzkovateľovi v zmysle Z. 56/2012 Z.z. uložiť pokutu najneskôr do 3 rokov odo dňa po-rušenia povinnosti ako aj pre prípad súdneho sporu.

 

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, cestujúci MHD, potenciálni zákaz-níci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, cestujúci MHD, potenciálni zákaz-níci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prí-stup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požia-davky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracú-vaniu osobných údajov ap.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia ad-resa, telefón, číslo OP, resp. iné údaje.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol cestu-júci ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
všetky spracúvané údaje 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

 

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby) okrem zákazníkov.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je ne-vyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

 

Okruh dotknutých osôb: otvorený, osoby, ktoré vstúpili do monitorovaného priestoru

Okruh dotknutých osôb: otvorený, osoby, ktoré vstúpili do monitorovaného priestoru

Kamerový monitoring v objekte prevádzkovateľa prístupný iným spoločnostiam
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku prevádzkovateľa alebo zdravia a bez-pečnosti dotknutých osôb vo vonkajších a vnútorných priestoroch prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených zá-ujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb otvorený
Zdroj osobných údajov záznamy kamerového monitoringu
Zoznam osobných údajov obrazový záznam
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Spracovanie kamerových záznamov, riešenie problémov technický dodavateľ
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, policajný zbor SR a prokuratúra SR Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
všetky spracúvané údaje 15 dní / lehota nie je upravená zákonom

 

PERSONS CONCERNED: WEBSITE VISITORS

PERSONS CONCERNED: WEBSITE VISITORS

Cookies placed by third parties (analytics)
The service provider also uses third-party cookies from Google Analytics on its website (www.blaguss.sk and its subpages). By using the Google Analytics service for statistical purposes, the service provider collects information about how visitors use the website. The data is used for the purpose of developing the website and improving the user experience. These cookies also remain on the visitor's computer or other device used for browsing, in their browser, until they expire, or until the visitor deletes them.